Loading

Spoločnosť Šintavan s.r.o. vznikla v roku 1996. Pôsobíme v strednej časti Trnavského kraja, severnej časti okresu Galanta kde obhospodarujeme celkom 1064,06 ha z toho 975,95 ha ornej pôdy , 88,11 ha viníc . Naše Obhospodarované územie patrí do 9 katastrálnych území : Šintava, Vinohrady nad Váhom, Dolná Streda, Sereď, Šúrovce, Dvorníky nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Šoporňa.

Spoločníci   založili  spoločnosť   so  zámerom   vytvoriť podmienky pre veľkoplošné  hospodárenie, zamedziť rozdrobeniu už  jestvujúcich   ucelených  honov a zabezpečiť
cca  50 pracovných miest v poľnohospodárskej výrobe.  Komplexnosť podnikateľského zámeru spoločnosti  spočívala v tom, že spoločnosť  chcela  uchovať kontinuitu hospodárenia s pôdou v neodmysliteľnom vzťahu k intenzite ŽV  a úrovni zamestnanosti,  ktorú vytváralo pôvodne RD.

Šintavan s.r.o. sa svojím výrobným zameraním snaží udržať napriek veľkej konkurencii svoj podiel na domácom regionálnom trhu s poľnohospodárskymi komoditami a službami. Veľká konkurencia nás núti k rýchlemu prispôsobovaniu sa zmenám na trhu, za súčasného dodržiavania efektívnosti výroby a všetkých právnych predpisov v oblastiach ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a ďalších. Našim zámerom je dosiahnuť ekonomickú efektívnosť pri dodržaní všetkých právnych predpisov.

Spoločnosť Šintavan s.r.o. kvalitu produkcie v rastlinnej výrobe zabezpečuje kvalitnými certifikovanými osivami, hnojivami a agrochémiou. Dodržiavame všetky výrobné, technologické  a agronomické parametre a normy v súlade so správnou farmárskou praxou. Všetky výrobné procesy sú kontrolované prostredníctvom našich pracovníkov. Úsek rastlinnej výroby riadi Ing. Milan Švihorík, úsek vinív Peter Šmida . V rastlinnej výrobe uplatňujeme nové technológie (okopávačka, tunelový postrekovač, kombajn na hrozno, kosačka, pozberová úprava obilia a kukurice, kvapkové závlahy vo vinici). Pôdny fond využívame v celej výmere. Pri tržných plodinách  sa zaoberáme pestovaním nasledovných plodín: pšenica ozimná, jačmeň jarný, repka olejná, slnečnica, vinič, kukurica, jablone, hrozno a cukrová repa. Cieľom pestovania týchto plodín je dosiahnutie čo najvyšších úrod pri dodržaní kvalitatívnych parametrov – u pšenice ozimnej potravinárske parametre, u jačmeňa jarného parametre sladovnícke, a tým aj lepší ekonomický efekt. Ďalšou, nie menej dôležitou úlohou rastlinnej výroby je zabezpečenie dostatočného množstva vysokokvalitných objemových krmív a to kukuričnej siláže, lucernovej senáže a lucernového sena, ako aj jadrových krmív – kukurice, pšenice, jačmeňa. Z uvedenými komoditami je potrebné pokryť potrebu celej živočíšnej výroby a bioplynovej stanice.