História spoločnosti Šintavan

1042
PRVÉ PÍSOMNÉ ZÁZNAMY

Prvý písomný záznam o obci Šintava, ktorá bola obsadená panovníkom Henrichom III.

1328 – písomný doklad o vlastníčke vinohradu z Trnavy v Šintave

1400 – záznam o darovaní pôdy vhodnej na výsadbu vinohradu na brehu Váhu v Šintave

1423
UDELENIE PRÁVOMOCÍ

V tomto roku získala Šintava od kráľa Žigmunda Luxemburského štatút slobodného kráľovského mesta a tým pádom aj viaceré právomoci. Jednou z nich bolo i právo voľného výmeru vína, ktoré Šintava využívala až do roku 1903.

Záznam zo 16.st. poukazuje na vysokú úroveň výroby vína v Šintave.

od 16.st
VÝROBA V MINULOSTI

Dostupné ekonomické záznamy vypovedajú viac o produkcii vína. Kedže nepoznali metrickú mieru, víno sa rátalo na okovy a holby ( 1 okov = 64 holieb, 1 holba = 0,884L ).

1551 – 1600 výroba od 484 do 6660 okovov.

1601 – 1715 výroba od 442 – 2790 okovov.

1717 – 1731 výroba od 2238 do 5520 okovov.

18.st
ROZVOJ VINOHRADNÍCTVA

Začiatkom 18.st nastal v Šintave ako aj ostatných regiónoch prudký nárast vinohradníckej výroby.

1903 – obci Sempte ( Šintava) bolo zrušené privilégium voľného výmeru.

1920
ZMENA NÁZVU

V tomto roku dostáva obec Šintava terajší názov, predtým Sempte.

1938  – vinohradnícky občiansky blok sa zúčastnil ako politická strana obecných volieb a  získava mandát.

KROK VPRED

1945 - 1994

Do roku 1945 boli v Šintave Vinohradnícke družstvo aj Vinohradnícky spolok.

30.8.1952 založené JRD čo výrazne ovplyvnilo charakter poľnohospodárskej výroby v obci a regióne.

1960-1964 počiatok pestovania viniča opornou konštrukciou drôtenky. Tento technologický pokrok prináša mechanizované obrábanie pôdy a ošetrovania rastlín.

1973 zlúčenie družstiev Šoporňa, Šintava a Vinohrady nad Váhom. Výmera viníc 357ha, výnosy sa pohybovali od 6 do 10 ton.

1993 rozdelenie zlúčených družstiev a vznik RD Šintavan. Výmera viníc 139ha a výmera ornej pôdy 930 ha.

1994 – vybudovanie novej pivnice a výroba cca 15 tisíc litrov

VZNIK SPOLOČNOSTI

1996

V tomto roku zakladajú spoločníci Šintavan s.r.o., so zámerom vytvárať a zlepšovať podmienky pre veľkoplošné hospodárenie ornej pôdy a kultiváciu vínnej révy.  Dôležitá je aj snaha o udržanie jestvujúcich ucelených honov, čím chcú zabrániť zbytočnému rozdrobovaniu pôdy.

Významným faktorom je aj zabezpečenie trvalých pracovných miest v poľnohospodárskej výrobe v tomto regióne. Pivničné hospodárstvo sa priebežne modernizovalo, výmena starých drevených sudov za nerezové nádrže s riadeným kvasením. Výmena vretenového lisu za moderný pneumatický lis o objeme 1500l a neskôr jeho výmena za 4000l. Kapacita pivnice 100tisíc litrov.

MODERNIZÁCIA VÝROBNÝCH PRIESTOROV

2017

Modernizácia ide ruka v ruke s dobou. Hlavným je dôvodom je technologický vývoj, zvýšenie výrobných kapacít ale najmä efektivita pracovného procesu.

V roku 2017 nám investícia umožnila zmodernizovať technologické vybavenie, rozšírenie priestorov pre spracovanie hrozna, výrobu a uskladnenie vína. Veľkokapacitné nerezové nádoby a rozšírenie kapacity drevených sudov na zretie červených vín, sú súčasťou modernizovanej vínnej pivnice.

V novovybudovanej prevádzke sa snúbi tradícia a moderný reduktívny spôsob výroby našich vín.